.:::^^^~~~!7?Y555555555YJ7!~~~^^^^^^::.               
              :7YPGGGBBBBBBBBBBBBBBB#######&&&&&&&#&&&&#5!.              
          .  :!JPPPPP5YJJ???JJYPGPPPGGGGGGGG5YYJJY5PPG##&&@@#P7. .:.          
           ..^?Y555555~.     :!JPPPPPPP5?:    ..!GGBB#&&&BJ!!!.          
           ^?55555555?^.     .75P555P5~       JPPPGGGBB#BY^          
          ~Y5Y55555555J~:.. ...::!YPPJ:..?P57: .  .::~J5PPPPPPPGGGBG:          
          ?YYYYY555555555YYJJYYY5555Y:  .YPP5JYJJJJY55PPPPPPPPPPPPGGB7          
          .JYYYYYYYYYYY555555555555557^:::.:J55555555555555555555555PPGJ          
          :JJJYYYYYYYYYYYYYY555YYYYYYYYYYYYYYYYYY555555555555555555555PY          
          ^JJJJJYYYYYYYYYYYJ!!~~^:::::^^~~!77YYYYJ!77?JYYYYY55555555555Y.         
          ~JJJJJJJJJJYYYYJ!. ....::. ....:::7JJJ7:^^::?YYYYYYYYYYYYYYYY:         
          ~JJJJJJJJJJJJJY?: .....::~~~^^^::^~~^^:::::^~?YYYYYYYYYYYYYYYY:         
          7JJJJJJJJJJJJJJJJ!^::::^^JYY7^~!^.:^^~!~~.^?YYYYYYYYYYYYYYYYYJ.         
         .YJJJJJJJJJJJJJJJJJ!!JJJJJJJ???~!7....~7?J^.!YYYYYYYYYYYYYYYYY?          
         ^PJJJJJJJJJJJJJJJJ~.!J7!?~.: ~~ ^:  .. .:: ~Y7JYYYYYYYYYJJJY5:         
         ~BY??JJJJJJJJ?7!!~ .^: . .7?. .JJ.  !^ :: ~^~??JYYYYYYJJJYB~         
         ?BP5P?^^^^^::      ..!P#? .Y#Y:. .5B^ ..   .:^^^^~~JGPP&7         
         5BB#Y.^:      ...?5GB#B~~PB7~J?7?^PB^ . .    :~:5&#&Y         
         .GBBJ:7!:J! ..^.:.:^~5^JBBBP!~G#G:7##BJ:5BJ!:..~~. . !J:7?^Y##G         
         ^GBY?P5YG#7 .!.Y!Y~J57P?!!!!!JG#BBY!7?7!5B?7P?~~55!.?. 7&BY5GJ5##:         
         7BGGBBB##G^ ^Y7GPP?B5~^5GGPGB#BBBB#BGPG###7J#P5!P#5!B^ ^B#####BB#!         
         YBBBBBBB#5. 7PGGBP?GG557Y#BBBBBBBBBB######B#&G55J###@J .P########Y         
        ^GBBBBBBB#J ?GGGB5~GBBBY5BBBBBBBBBBB#BPG###BPYJP5&&&#? Y########B^        
        ?BBBBBBB#P.. JGGGBGJ5GBGY?YGBBBBBBBBB#5!5#BGBYGP55#&B?7..^G#B######7        
        ?BBBBBBBG~~..JGGGGJ~^7PBGGBBBBBBBBBBB##B###B####5J#&#BP..~!G#B#####!        
        ?BBBBBBBY^Y^^YGGPG?JPGBBBBBBBBBB###BBB##########5Y#&&@G~~P^5#BB####~        
        JBBBBBBB5:.:7GYYPGPGBGPBBBGGBBBGJ!!?GBB#BG####Y!Y5##&&@J^:^5#BBBB##!        
        7#BBBBBG?. !JG5PGGBGGGBG5P?~JGP^  ~B#P!~BB5PPPGB##&&@P7 .JB######~        
        .~!?7!~:  !PGGGGGGGBGY!~?J!~J5   !B#Y!7GGPB######&&&&7 .^~7??7~.        
              .5GGGGGGGBGPPGBP!7JGJ~^^7GB#P!5G###BBBBBBBB#G.              
J?????JJJJJJ?!!!^..^^~7J?!~!YGGGGBBBBBBBBBG??GBBBBBBBBB#5P###BBBBBBBBGGY7!7??7!~^..:~~!?JYYYYYJJ?JJJ
PPPGBBBB###BG5JJ?77??JY5PPPPPBBBBBBBBBBBBBGYJGBBBBBBBBBB5P#BBBBBBBBBGGGPGGGP55YJJ??777?YPB#####BGGGG
Y5PGGBB##GP5J??JYY55P55PGB##BBBGGBB###BBBBBBBBBBBBBBBBBGYGBBBB####BGGBBB###BBGPPP55YJ?77??J5PGGGGP55
555P##BPJ!!!!7?JJYYYYYY5PGGGP5Y55PPGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB##BGGP5Y55PGGGPGGG55YYYJJ??77777JYPGPP5
?Y55PPGJ??7!!!77????JJ???JYYYYJJJYYJJJJJJYYY55PPPPP5PPPP55YYYJJJYYYJ????JYY5YYYYJJJ???7777!~!JYJ555J
7JY55Y5?777777777777?777!!!!7777??JJJYJJJ?777???7777??JJYYYYYYY5YYYYYYJJY5555YYYYJ??7???7!^:~?JJY5Y7
!?J?77?!77????77?JJ??!~^!??7!7777??7????JJ?????J?7777777?????77????7!!7JJYYYY5YYJ?JJ?7!~::::!7~!?J7!
?7?7!!7^~~~!7?????!~~~!7JJYYJYJ?7?J??JJJYYJJJJJJ??YYJJJJJ?????JY?77?????J5555YYJJYJ7~^::^^~~!!~~7?7?
?77????~7!~^^^~!777???JJYYJY55YJ7?YYYYYYYJYYYYYJJJ5YYYY5YY??JYYYYYJ?YYYYY555YJJJJ7~^^:^~7!!!~!!!7?7?
!!7????!J?77!~^:^~?YJ?JYYYY5YJY?!7JY5YYYYYYYJJ????YYJY55Y5YY5YJJY5JJ?JYJ7JYYY?JYJ~^^^~!~~^^^~~!!7777
!~~!7!!~!!~~^~^:::~JJ??J?Y5YJY5YJJJY5Y?JYJYYJ???J?YYYYY5YYJYYY5YY55P5Y55YJJYYJYYJ!^:^^^^^~7!^^~~~~~7
77!?JJ7^7!^::^^^^~J5YYYY??JYY555YYYYYYYJYYYJYYYYYY55YY5P55YYYY55YYY55PPPP555PY5555?~^:^!7~~~^!??7!7?
J?777??~!7?7~^:^!?JY55555YY5PPPP5555YYYJJYYYYYYY55YYYJJJYYYJJJY5PPPPPPPP5555P55555Y?~^~7J?~^:!!!7?JY
Y?77!77^~!??!^^~!!~7JYJJ??J5PP55PP55YJJYYYYY555555YJ55YYYYYJJ?Y555PP5PPPYJ????7????7!!!~~~^::~!~!??Y